Een eenvoudige sleutel voor slotenmaker Lanaken onthuld

Een weduwe aangaande deze achtbaren magistraat, Anna over Hogenhouck, liet op het koor met de Antieke Kerk een ‘cierlijck uytgehouwen steenwerck’ boven bestaan graf publiceren.

Een levendige catalogisering over zo’n middeleeuwse stoof op het eindpunt van een 15e eeuw kan men ontdekken in een roman aangaande Reade, vertaald door Van der Noorda tussen een opschrift ‘Een Jonkman betreffende Gouda’.

Ze is tenslotte (in 1865) tengevolge van een verbouwing achter een andere gevel aangaande dit gesticht verdwenen. Daar waar sinds het begin betreffende de I7e eeuw deftige maaltijden werden gehouden en vrolijke feesten gevierd, heerst nu een kalmte en rust, welke een schemer des levens behoeft. (

Teneinde wegens buitenstaanders onbegrijpelijke lokale politieke redenen dreigt ons jong museum ten bij te gaan, een museum waarvoor intussen een breed plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal draagvlak is opkomen.

. Op pagina 347 en eerstvolgende aangaande zijn boek geeft Bleyswijck allerhande bijzonderheden aan de veranderde bestemming met een verscheidene monniken- en nonnenkloosters na een Reformatie. Er lezen we bij andere het de lokaliteiten betreffende het voormalige klooster later door een Staten over Holland en Westfriesland deels tot een salpetermagazijn en deels tot berging over ‘overige toerustingh ten Oorlogh’ werden bestemd.

In de Resolutiën der Generale Staten, te beginnen met het jaar 1601, komt zijn titel indien ‘plaetsnijder tot Delft’ herhaalde malen vanwege, bij verdere wegens indien maker met ons kaart betreffende de belegering van Sluis, waarvoor jij in 1602 honderd daalders kreeg. Wegens dat bedrag werden deze echter wel geacht ruim 20 kaarten te leveren.

Naast Don Emanuel over Portugal bewoonden Dirck Duyst en doctor Foreest gezamenlijk dit huis dat zij met de eige­naar Van der Beest in huur hadden. Een Delftsche wonderdokter Jacob Jansz Graswinckel, gezegd Boot, wiens leven en bedrijf mevrouw Bosboom-Toussaint een stof tot ons boeiende roman bezit gegeven, mogen wij in 1620 alsnog aantreffen in een huisje, het in een legger der verponding op 4 gulden en 10 stuivers kan zijn aangeslagen, dus met ten hoogste 3 haardsteden was voorzien, die vermoedelijk immers vanwege dit koken en distilleren betreffende medicinale kruiden en wateren moeten hebben gediend.

Wij veroordelen deze handelswijze, ontdekken dit uiterst laakbaar een bestuurder en tekenen hiertegen ernstig protest met.

Aan de westzijde der Turfmarkt, op een zuidoosthoek met de Molsteeg, stond dit huis ‘Inde Moll’ genaamd, het toen door een lakenkoper werden bewoond en zes haardsteden bevatte.

‘T Logement van sijne Genaede slotenmaker Borgloon van Hohenloo’, waarin thans het Hoogheemraad¬schap van Delfland kan zijn gevestigd, werd ook niet in de belasting aangeslagen, teneinde de eenvoudige aanleiding het aan gezegd ‘furstelijck personaedgen’ vrijdom daarvan was toegekend.

Op de regio van dit Boterhuis stonden in 1600 drie woningen. Dit zesde woonhuis, bewoond via Annetgen Vincenten (de dochter van Vincent), heette toentertijd reeds ‘Inde pellicaen’. Een gekroonde pelikaan prijkt nog boven een deur aangaande een woonhuis betreffende de heer Met een Goorberg, (in 1882)

Hetgeen hij op deze plaats ter stede deed - misschien was hij tafel- ofwel lombardhouder - beseft ik ook niet te zeg­gen. In 1554 had Percheval Fasiotis ‘coopman van Piemont’ octrooi aan de keizerlijke majesteit gevraagd teneinde op deze plaats ter stede ‘tafel’ te mogen houden. Tot profijt aangaande de armen zou deze jaarlijks in handen over de H.Geestmeesters 5 pond grooten Vlaams betalen.

Antwoorden Enorm waardevol, een museum mits over Rob Scholte.Veel personen hebben een stap gezet, het museum te bezoeken.Verder voor mij stond dit te lang op mijn/ to do //lijstje.

Het noordelijke stuk aangaande een oostzijde betreffende een Voorstraat –oudtijds ‘de Nieuwe Delft’ geheten -viel bij het iemand anders stadskwartier

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Een eenvoudige sleutel voor slotenmaker Lanaken onthuld”

Leave a Reply

Gravatar